Home ข่าวทั่วไป หมู่บ้านทุ่งกระโปรง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นชุมชนตัวอย่าง และชุมชนท่องเทียวไทยตามรอยเท้าพ่อ ทำเกษตรผสมผสาน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง