Home ข่าว นายกสมาคมฯและคณะกรรมการบริหารเข้าพบหารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯและที่ปรึกษารัฐมนตรี