Home ข่าวทั่วไป สวก. จัดงาน “ประชุมวิชาการ สวก. 2562” ภายใต้แนวคิด “Beyond Disruptive Technology” จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคการเกษตรที่พัฒนาด้วยนวัตกรรม