Home ข่าว สมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย แจงสื่อต่างชาติ “มั่ว” แชร์ข้อมูลกุ้งไทยไม่ถูกต้อง ย้ำฟาร์มกุ้งไทยเป็นระบบพัฒนาเดินหน้าตามมาตรฐานสากลทุกมิติ