ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของสื่อมวลชนเกษตร เป็นกิจกรรมหลักของสมาคมฯ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี (ปีที่ 10) ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2561  นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สมควรให้การสนับสนุนอย่างยิ่ง การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษานั้นสำคัญที่สุดเป็นหัวใจของนักปราชญ์   เป็นการส่งเสริมความรู้ปลูกฝังเพิ่มพูนปัญญาให้เฉลียวฉลาด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมที่มีประสิทธิภาพให้แก่เยาวชนผู้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีงามของชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ทุนการศึกษานี้มีคุณค่าอย่างยิ่ง เป็นขวัญกำลังใจให้กับสื่อมวลชนสายเกษตรอย่างแท้จริง คณะกรรมการ บริหารสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าการศึกษาของบุตร-ธิดาสื่อมวลชน และเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ทีได้จัดโครงการมอบทุนเป็นครั้งที่ 10 เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆไป และทางสมาคมฯ ได้คัดเลือกบุตร-ธิดาผู้มีสิทธิรับทุนจำนวน 50 คน โดยจะมอบทุนการศึกษาทุนละ 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วยบุตร-ธิดาสื่อมวลชนสายเกษตร ทุกแขนงสายเกษตรสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อวิทยุกระจายเสียงนิตยสาร/วารสารรายปักษ์-เดือน และสื่ออื่นที่เกี่ยว ข้องครบถ้วนสมบูรณ์ทุกสาขา