Home ข่าวทั่วไป เกษตรกรสู้ชีวิต คุณเอนก สีเขียวสด เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองและนำมาปรับปรุงพัฒนาจนประสบความสำเร็จ