Home ข่าว บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดทำแปลงข้าวสาธิตภายใต้โครงการ”เพิ่มข้าว” เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไทยและลดต้นทุนให้กับเกษตรกร