Home ข่าว “ปุ๋ยยารา” ก้าวสู่ปีที่ 115 มุ่งเคียงข้างและเชิดชูเกษตรกรพร้อมผุดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ราคาผลผลิตตกต่ำ และโควิด-19