Home ข่าว เจียไต๋ แสดงศักยภาพความเป็นผู้นำเมล็ดพันธุ์คุณภาพยกระดับเกษตรกรรมไทย ในงาน ‘Chia Tai International Field Day 2020’