ทุเรียนถิ่นใหม่ ปลูกกินทั่วไทย ส่งขายทั่วโลก

ประเทศไทยนับเป็นประเทศเกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ประกอบอาชีพการเกษตรและธุรกิจการเกษตรสร้างความมั่นคงเป็นเศรษฐกิจของประเทศ มีพื้นที่ทำการเกษตร149ล้านไร่ เกษตรสาขาพืชจะมีมากกว่าสาขาอื่นๆ โดยเฉพาะไม้ผล กล่าวคือทุเรียนถูกกล่าวขานกันว่า“ ราชาผลไม้ไทย” มีพื้นที่ปลูกทุเรียนนับวันจะขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ส.ก.ท)  กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่าประเทศไทย มีพื้นที่ปลุกทุเรียนในทุกภูมิภาค นับเฉพาะพื้นที่ปลูกที่ให้ผลผลิตมี 5.8 แสนไร่ โดย จ.จันทบุรี มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด  จำนวน 203,170ไร่ ให้ผลผลิต 187,000 ตัน รองลงมาจ.ชุมพร มีพื้นที่ปลูก 148,130 ไร่ ให้ผลผลิต 199,000 ต้นและ จ.ระยองพื้นที่ปลูก 66,280 ไร่  ให้ผลผลิต59,000 ตัน ด้านการส่งออก ข้อมูล กรรมศุลการกร  ปี 2559 มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 19,923 ล้านบาท แยกเป็นทุเรียนสด 17,469  ล้านบาททุเรียนแข็ง 2,173ล้านบาท  และทุเรียนอบแห้ง282 ล้านบาท โดยมีตลาดส่งออกมากคือประเทศจีนกว่า 80% ของตลาดส่งออกทั้งหมด(ข้อมูลปี2559)

จากปี2-3 ปี ที่ผ่านมาราคาขายของเกษตรกรอยู่ในเกณฑ์ดี  บางพื้นทีมีการขยายพื้นที่ในการปลูกเพิ่มมากขึ้น เช่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกร ดูแลเอาใจใส่มากขึ้นรวมถึงการรวมกลุ่มผลิตทุเรียนคุณภาพส่งออก ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดี การส่งออกมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากการความต้องการของตลาดต่างประเทศ เพิ่มขึ้นคาดว่าปีหน้าจะมีพื้นที่760,032 ตัน เนื่องจากขยายพื้นที่ปลูกในปี2559 จะเริ่มให้ผลผลิตปี2561 การส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ดังนั้นสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง“ทุเรียนถิ่นใหม่ ปลูกกินทั่วไทย ปลูกขายทั่วโลก”  ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องร่วงข้าว  อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขต กรุงเทพฯ

เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการ แนวคิดจากภาคส่วนต่างๆร่วมทั้งการเผยแพร่พันธ์ทุเรียน ประจำถิ่นที่หลากหลาย และเทคโนโลยีใหม่ๆนอกจากนี้ยังเป็นเวทีเพื่อให้นักวิชาการบุคคลากร  เกษตรกรทั่งภาครัฐและเอกชน  ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการด้านการปรับปรุงพันธ์ และขยายพันธ์พืช จึงขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

ค่าสัมมนา 800 บาท สอบถามรายละเอียด แจ้งสำรองที่นั่งที่ 08-6340-1713 (ตา) หรือ 0-2940- 5425,0-2940- 5426 เวลาราชการ โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ 0437123524 โอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานมาที่ ID line : manitra หรือ inbox fb. สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย