สัมมนา “ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง สัตว์เศรษฐกิจทำเงิน”
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสด
จัดโดย….นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

ทุกวันนี้ “ไก่พื้นเมือง” กลายเป็นอาชีพทางเลือกของเกษตรกรรายย่อย เพราะใช้เงินทุนน้อย ดูแลจัดการง่าย ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และทนต่อการเป็นโรคได้ดี ความนิยมของไก่พื้นบ้านนั้นแยกออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือการบริโภคเนื้อไก่บ้าน การเลี้ยงในลักษณะไก่สวยงาม และการเลี้ยงไว้เพื่อกีฬาชนไก่

ไก่พื้นบ้านที่เลี้ยงกันอยู่ในปัจจุบันมีความแตกต่างกันออกไปในเรื่องของพันธุ์ และสายพันธุ์ตามสภาพท้องที่ต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น ไก่แม่ฮ่องสอน ไก่แม่ฟ้าหลวง ไก่ชี้ฟ้า (ภาคเหนือ) ไก่คอล่อน ไก่เบตง (ภาคใต้) ไก่เหลืองหางขาว หรือ ไก่ชนนเรศวร (ภาคเหนือตอนล่าง พิษณุโลก) ไก่ประดู่หางดำ หรือไก่พ่อขุน (สุโขทัย) ไก่เขียวหางดำ หรือไก่พระยาพิชัย (อุตรดิตถ์)

ระยะหลังเกษตรกรหันมาเลี้ยงไก่พื้นเมืองกันเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ ไก่พันธุ์เหลืองหางขาว ไก่พันธุ์แดง ไก่พันธุ์ชี และไก่พื้นเมืองลูกผสม ฯลฯ เพราะแรงจูงใจจากการขายไก่พื้นเมืองได้ราคาสูงกว่าไก่เนื้อ แถมเนื้อไก่พื้นเมืองก็มีรสชาติอร่อย จึงมีคนไทยหันมาบริโภคไก่พื้นเมืองมากขึ้นทุกปี สร้างรายได้สะพัด ไม่ต่ำกว่าปีละ 34,936 ล้านบาท

ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์ ไก่แดงสุราษฎร์ และไก่ชีท่าพระ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตั้งแต่ ปี 2545-2550 ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าว ทำให้เมืองไทยได้ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่มีลักษณะประจำพันธุ์ที่แน่นอน เหมาะสำหรับการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ หากวางแผนการเลี้ยงและการจัดการที่ดี จะให้ผลผลิตสูงกว่าไก่พื้นเมืองทั่วไป เพราะมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วกว่า ที่สำคัญเกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ โดยเปิดเป็นโรงฆ่าและลงทุนเปิดร้านค้าจำหน่ายเนื้อไก่สด ซึ่งจะเป็นการพัฒนาอาชีพที่ครบวงจรและยั่งยืน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นความสำคัญของตลาด “ไก่พื้นเมือง” จึงมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และกรมปศุสัตว์ จัดสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พื้นเมือง เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรรายย่อยสามารถปฏิบัติและพัฒนาฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองเข้าสู่ระบบมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพเนื้อไก่พื้นเมืองให้สะอาดและปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในวงกว้าง รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีก ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองได้ผลผลิตคุณภาพสูงขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

ประเทศไทยมีไก่พื้นเมืองลักษณะดีจำนวนมาก ที่สามารถต่อยอดขยายสู่การเลี้ยงเชิงพาณิชย์ในอนาคต เพราะอยู่ในกลุ่มสินค้าขายดี มีศักยภาพทางการตลาดที่สดใสมาก เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพียงแต่ว่าตอนนี้การเลี้ยงไก่บ้านไทยยังไม่แพร่หลายมากนัก กำลังการผลิตกับความต้องการของตลาดยังไม่สอดคล้องกัน จึงอยากเชิญชวนผู้สนใจหันมาลงทุนเลี้ยงไก่พื้นบ้าน เพื่อสร้างงาน สร้างเงินอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยเหตุนี้ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน จึงจัดสัมมนา “ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง สัตว์เศรษฐกิจทำเงิน” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสด เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยเนื้อหาการสัมมนาเป็นการแนะวิธีการเลี้ยง การดูแล การแปรรูป รวมถึงการตลาด จากวิทยากรมืออาชีพจากกรมปศุสัตว์
-โกช้าง-คุณธนันทัรัฐ อุดมธันยรัตน์ เจ้าของฟาร์มไก่เบตง จังหวัดยะลา
-คุณสุธน สังจันทร์ ผู้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงไก่สวยงามนานาชาติในอาเซียน
-คุณ ณ นพชัย ผิวเกลี้ยง ผู้สร้างตลาดไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์จนประสบความสำเร็จ
-คุณกนกพรรณ โพธิ์รัศมี เจ้าของร้าน ตาแป๊ะไก่ย่าง 2 ที่โด่งดังในอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ค่าใช้จ่ายตลอดการสัมมนา 650 บาท
ท่านใดสนใจ โทรศัพท์สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ 02-580-0021 ต่อ 2335, 2339, 2342 และ 2343