ฤกษ์ดีรับปีใหม่ไทย พลังมก.ประกาศต่อต้านคอร์รัปชั่น

ฤกษ์ดีรับปีใหม่ไทย พลังมก.ประกาศต่อต้านคอร์รัปชั่น

วันที่ 10 เมษายน 2562 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพลังประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชนโดยครอบคลุมนโยบายทั้ง 6 ด้านได้แก่ ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในองค์กร ด้านการสื่อสารภายในองค์กร โดยขอให้บุคลากรร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป” ในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ณ บริเวณหน้าอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์