ก.เกษตร ตั้งเป้าปฏิรูปจัดโควตาเกษตรกรรมประเทศ

ก.เกษตร ตั้งเป้าปฏิรูปจัดโควตาเกษตรกรรมประเทศ
“กฤษฏา” เตรียมงัดแผนปฏิรูปเกษตร จัดโควตาเกษตรกรรมประเทศ จัดกลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่-ปลูกพืชตามความต้องการตลาด

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 มี.ค.นี้ จะมีการประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์(อกพ.)ทั่วประเทศผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ ถึงแผนการผลิตทางการเกษตรใหม่ของประเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อป้องกันผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยเป้าหมายสำคัญคือ กำหนดโควตาทำเกษตรกรรมทุกชนิด ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง โดยใช้แนวทางการปฏิรูปภาคการเกษตรในรูปแบบวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ ที่มีเกษตรกรและภาครัฐรวมทั้งภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต เพิ่มรายได้เกษตรกร โดยมีการบริหารภายใต้องค์กรบริหารโครงการที่ครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งจะดำเนินการหาพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสม ภูมิภาคละ1 พันไร่ 6 ภูมิภาค จากนั้นกรมพัฒนาที่ดินจะทำการสำรวจคุณภาพดิน เหมาะสมปลูกพืชชนิดใด กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำอบรมวิธีทำเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ แปรรูปและจัดหาตลาด กรมชลประทาน จัดหาแห่งน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้จะมีการประสานกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันจัดวิทยากรมาให้ความรู้กับผู้จัดการเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงแนวโน้มความต้องการและราคาสินค้าเกษตรแต่ละชนิดก่อนเริ่มฤดูการผลิต เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้ตัดสินใจเลือกผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตได้ อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกด้วย 

นายกฤษฏา กล่าวอีกว่า โดยในปีนี้จะเร่งสำรวจเกษตรกร หากทำนาได้ผลผลิตข้าว ไม่ถึง800กก.ต่อไร่ จะมีมาตรการจูงใจให้เปลี่ยนปลูกพืชอื่นที่มีอนาคตดีกว่า ตลาดต่างประเทศต้องการ และในประเทศยังขาดแคลนต้องนำเข้า เช่น พืชตระกูลถั่ว โดยขยายผลจากโมเดลเลิกทำนาปรังรอบ2 มาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งทำให้มีกำไรไร่ละกว่า4พันบาท นับว่าสูงสุดของการทำพืชไร่. … อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/696378