อธิบดีกรมหม่อนไหม ลงพื้นที่เยี่ยมชม ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง

อธิบดีกรมหม่อนไหม นางสาวศิริพร บุญชู เยี่ยมชมการทอผ้ายกทองเมืองนคร ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราช

ซึ่งศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง เป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะค่อนข้างยากจนให้มีอาชีพ โดยการนำวัตถุดิบในพื้นที่มาแปรรูป และมีการส่งวัตถุดิบจากกองศิลปาชีพสวนจิตรดา เช่น ด้านผ้าไหม ด้ายผ้าฝ้าย มาทอเป็นผืนผ้า สร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ นอกจากนี้ กรมหม่อนไหมได้เข้ามาสนับสนุนอุปกรณ์การทอผ้า องค์ความรู้ในการย้อมสีธรรมชาติให้กับราษฎร โดยมีพ.ต.ทรงวุฒิ วีระสุนทร หัวหน้าชุดประสานงานศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ให้การต้อนรับ

หลังจากนั้น อธิบดีกรมหม่อนไหม พบปะคุณครูกุหลาบ ภักดีใหม่ คุณครูประจำโครงงานอาชีพ “กระจูดกะทอผ้า สินค้าบ้านเนินธัมมัง” และนักเรียนในโครงการทายาทหม่อนไหม เพื่อเยี่ยมชมโครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนบ้านเนินธัมมัง ที่ส่งเสริมอาชีพการทอผ้า การสานเสื่อกระจูดและการแปรรูป โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า และส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ระหว่างเรียน