”ซีพีเอฟ”สานต่อ”โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

     

”ซีพีเอฟ”ส่งมอบโภชนาการที่ดีสู่เยาวชนไทย
”ซีพีเอฟ”สานต่อ”โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ปีที่ 29 รวม 768 โรงเรียน เสริมสร้างอาชีพและต่อยอดสร้างแหล่งอาหารยั่งยืนให้โรงเรียนและชุมชน


“เด็กๆ ตื่นเต้นและดีใจกันมากที่โรงเรียนได้รับมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ พากันเวียนมาดูไก่ที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยฝึกทักษะชีวิตจากการปฏิบัติจริงและนำไปเป็นอาชีพได้ในอนาคต ” อาจารย์ฉลาด โสภาสพ ครูผู้รับผิดชอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองหอย ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เล่าถึงความตื่นเต้นของเด็กๆ หลังจากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ โรงเรียนบ้านหนองหอยเพิ่งรับมอบโครงการฯ จากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน ) หรือ ซีพีเอฟ

“วิทยา จันทร์ฉลอง”ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  กล่าวว่า โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เป็นโครงการที่ช่วยแบ่งเบาภาระของจังหวัด ซึ่งเป้าหมายหลักของโครงการไม่ใช่แค่ให้ไก่ ได้ผลผลิตไข่แล้วนำไปขายเข้ามาสู่สหกรณ์ของโรงเรียน แต่ยังเป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เด็กนักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นโครงการรที่ซีพีเอฟร่วมกับทางโรงเรียนนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ หากทำได้อย่างต่อเนื่องก็จะขยายผลต่อไปในเขตชุมชน และถ้าเด็กได้บริโภคไข่วันละฟอง ไม่ต่ำกว่า 200 วัน / ปี จะได้ประโยชน์อย่างมาก ช่วยแก้ปัญหาขาดสารอาหารโปรตีนของเด็กๆ

ด้านนายฉลาด เดชธิสา ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า โครงการนี้ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนสารอาหารของเด็กๆ ได้รับประทานไข่เป็นอาหารกลางวัน เป็นแหล่งเรียนรู้จากการได้ปฏิบัติจริง เด็กๆได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรที่สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต

รร.บ้านหนองหอย เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 433 คน เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“น้องฟิล์ม”ด.ญ.จริยา วงศ์ยะมะ  และ “น้องนิ่ม”ด.ญ.วิภาพร แก้วเคน  นร.ชั้นม.1 อาสาคุณครูช่วยทำหน้าที่ให้อาหารไก่ ดูแลไก่ เก็บไข่ไก่ และทำความสะอาดรางไก่ น้องนิ่มเล่าอย่างฉะฉานว่า เธอและเพื่อนๆ อีก 2 คน จะมาช่วยกันเกลี่ยอาหารที่รางอาหารไก่วันละ 3 ครั้ง และเก็บไข่วันละ 1 ครั้ง ในคาบของชั่วโมง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” นอกจากนี้ ต้องช่วยกันสังเกตว่าไก่หน้าซีดหรือไม่ ซึ่งความรู้เหล่านี้ มีพี่ๆซีพีเอฟช่วยถ่ายทอดให้ รวมทั้งสอนให้คอยตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ดูที่ให้น้ำไก่ว่าอุดตันหรือไม่ เพราะจะมีผลต่อ
ผลผลิตไข่

น้องนิ่ม เล่าต่อว่า พวกเด็กๆดีใจกันมากที่มีโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เพราะนอกจากเราจะได้เรียนรู้เรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่แล้ว ยังได้เรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วย นอกจากนี้ ยังได้บริโภคไข่ไก่ซึ่งเป็นผลผลิตจากที่พวกเราช่วยกันเลี้ยงไก่เองซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงไก่มาได้ประมาณเกือบ 1 เดือน เก็บผลผลิตไข่ไก่ได้วันละประมาณ 70 ฟอง และส่งให้สหกรณ์ไปแล้ว 1 รอบ จำนวน 200 ฟอง เพื่อที่สหกรณ์จะขายต่อให้โรงครัวเพื่อนำมาทำเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน และมูลไก่ยังนำมาตากเพื่อขายให้แก่คนในชุมชนได้อีกด้วย เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ทำเศรษฐกิจพอเพียง ก็ซื้อมูลไก่ไปใส่ต้นไม้ พืชสวนครัว และสวนผลไม้ที่ปลูกไว้

ด้านนายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) กล่าวว่า บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งโครงการนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและยกระดับคุณภาพความปลอดภัยทางอาหาร และบริโภคตามหลักโภชนาการ

ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการผลิตอาหารอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งมุ่งส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับนักเรียนจากฝึกทักษะจากโรงเรียนและนำไปต่อยอดเป็นอาชีพหลักหลังจบการศึกษาได้ ขณะเดียวกันไข่ไก่ที่เหลือจากการรับประทานของนักเรียนยังจำหน่ายให้กับคนในชุมชน เพื่อเป็นทุนให้กับโรงเรียนในการเลี้ยงไก่รุ่นต่อไปได้

“โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” โครงการที่ส่งเสริมด้านอาหารมั่นคงและสังคมพึ่งตน เป็นการสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืนให้แก่โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง จากจำนวนเด็กนักเรียนกว่า 150,000 คน ใน 768 โรงเรียน ที่ได้รับโอกาสเข้าถึงแหล่งโปรตีนคุณภาพ ภายใต้การดำเนินโครงการฯ29 ปีที่ผ่านมา ทั้งมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ซีพีเอฟ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมร่วมมือเดินหน้าโครงการเพื่อโภชนาการที่ดีของเด็กและเยาวชนไทยต่อไป

 

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์