“เทสโก้ โลตัส” ดันโนนเขวาโมเดล ต้นแบบการตลาดนำการผลิต

เปิดเป็นแล้ว โรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้สด (Packing House) ณ บ้านโนนเขวา อ. เมือง จ.ขอนแก่น โดยเทสโก้ โลตัส จับมือภาครัฐ ผนึกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันขับเคลื่อนความสำเร็จเกษตรแปลงใหญ่ สร้างเครือข่ายเกษตรกรเข้มแข็ง ใช้การตลาดนำการผลิต ส่งผักขายในห้างโมเดิร์นเทรด พร้อมเนรมิต พร้อมปั้น “โนนเขวาโมเดล” ให้เป็นโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ที่มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน GAP และ GMP  พร้อมชวนเกษตรกร 110 ราย รวบรวมผักปลูกบนพื้นที่รวมกว่า 450 ไร่ ส่งขายในเทสโก้ โลตัส ทั่วภาคอีสาน สัปดาห์ละกว่า 11 ตัน สร้างรายได้ให้เกษตรกรเดือนละกว่า1.2 ล้านบาท

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้สด (Packing House) ณ บ้านโนนเขวา อ. เมือง จ.ขอนแก่นว่า โรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ถือเป็นจุดสำคัญของการผลิตผักและผลไม้สดที่ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค โดยทำหน้าที่รวบรวมผักและผลไม้จากเกษตรกรมาผ่านกระบวนการผลิตก่อนจำหน่ายสู่ผู้บริโภค ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ. 9035-2553) และมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ. 9047-2560) โดยครอบคลุมการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุและโรงรวบรวมผักและผลไม้สด

ดังนั้นเพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพผักและผลไม้ ให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ คือ GAP และ GMP ส่งเสริมคุณภาพและได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต และช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตตลอดจนแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve (S-Curve) ได้กำหนดปี 2561 เป็นปีแห่งการยกระดับคนการบริหารจัดการและมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่เกษตร 4.0 และสอดรับกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

สำหรับปี 2561 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุและโรงรวบรวมผักและผลไม้สดขนาดเล็กให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) ขึ้น เพื่อนำผลการศึกษามาใช้ในการให้คำปรึกษา และแนะนำการควบคุมกระบวนการผลิต และใช้เป็นแนวทางในการให้คำปรึกษาและพัฒนาสถานที่ผลิตที่กำลังจะปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยคัดเลือกโรงคัดบรรจุและโรงรวบรวมผักและผลไม้สดขนาดเล็กในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เข้าร่วมโครงการฯ 4 แห่ง ได้แก่ 1.โรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองศาลา ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 2.โรงรวบรวมผักและผลไม้สด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ.ราชบุรี 3.โรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ณ สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินตะแบกงามร่วมใจพัฒนา อ. พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร และ4.โรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา อ. เมือง จ.ขอนแก่น

เทสโก้ โลตัส เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเทสโก้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มค้าปลีกชั้นนำของโลก ที่ดำเนินธุรกิจใน 10 ประเทศ ปัจจุบันมีสาขาในประเทศไทยทั้งหมดประมาณ 2,000 แห่ง ใน 3 ขนาด คือขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก รวมถึงช่องทางจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 2 ช่องทางหลัก คือเทสโก้ โลตัส ช้อปออนไลน์ และการจำหน่ายสินค้าบนมาร์เก็ตเพลสชั้นนำ โดยเทสโก้ โลตัส ให้บริการลูกค้ากว่า 15 ล้านคนต่อสัปดาห์

เทสโก้ โลตัส มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าในประเทศไทย ให้ดียิ่งๆ ขึ้นทุกวัน ด้วยการมอบสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงได้ พร้อมทั้งประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีเยี่ยม ผ่านช่องทางต่างๆแบบออมนิชาแนล ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์และการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการรับซื้อผลิตผลโดยตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สร้างรายได้ที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้เกษตรกรทั่วประเทศ, โครงการ ‘อาหารดี พี่ให้น้อง’ บริจาคอาหารคุณภาพสูงให้โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ, โครงการ ‘กินได้ไม่ทิ้งกัน’ บริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดในแต่ละวันแต่ยังรับประทานได้ให้ผู้ยากไร้เพื่อลดขยะอาหาร, โครงการ ‘ภูมิใจไม่ใช้ถุง’ รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยมอบแต้มกรีนพอยท์ให้ลูกค้า และโครงการช่วยเหลือสังคมอื่นๆ อีกมากมาย