ปั้นเด็กไทยหัวใจอินทรีย์ !!!

เกษตรอินทรีย์,โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน,กรมการค้าภายใน,กระทรวงพาณิชย์

“กรมการค้าภายใน”จับมือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจัดกิจกรรม”เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง”สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์

10  สิงหาคม  2561″กรมการค้าภายใน”จับมือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจัดกิจกรรม“เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง”สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ เติบโตอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน ประเดิมกาญจนบุรี ขยายผล ทั่วประเทศ

น.ส.สุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนขายแดน จัดกิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” ขึ้น โดยจัดที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแห่งแรก หวังส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เยาวชนไทยได้ตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการทำเกษตรอินทรีย์ และตระหนักถึงโทษภัยจากการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร

 

ปั้นเด็กไทยหัวใจอินทรีย์ !!!

 

ทั้งนี้กรม ฯ คาดหวังว่าเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่มีทั้งสิ้นจำนวน 160 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 เหล่านี้ส่วนหนึ่งจะเกิดแรงบันดาลใจในการทำเกษตรอินทรีย์ หรือมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยในอนาคต หรือนำความรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปบอกต่อให้บุคคลอื่นหรือครอบครัว เพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น

ปั้นเด็กไทยหัวใจอินทรีย์ !!!

             สำหรับกิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” นี้จะเริ่มสอนเด็กให้รู้จักเกษตรอินทรีย์อย่างง่าย ๆ รู้จักการเลี้ยงไส้เดือนคอนโด ความแตกต่าง และประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ และโทษของการใช้สารพิษ การต่อยอด และการสร้างรายได้จากเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการแข่งขันทำอาหารจากผักอินทรีย์ที่ปลูกในบริเวณโรงเรียนอย่างง่าย โดยเชฟชื่อดัง อย่าง เนตรอำไพ สาระโกเศศ ที่จะมาสอนเด็กๆให้ทำอาหารเมนูง่ายๆ เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าเกษตรอินทรีย์เป้นเรื่องใกล้ตัว อันสอดรับกับยุทธศาสตร์ของกรมการค้าภายในยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่ต้องการสร้างการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ปั้นเด็กไทยหัวใจอินทรีย์ !!!

ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงประโยชน์ของการทำเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เกิดความเชื่อมั่น และกระตุ้นการบริโภค  และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความเข้าใจเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้อง ตลอดจนสร้างคนรุ่นใหม่ๆ เข้าสู่วงการเกษตรอินทรีย์ให้ได้เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายที่เด็กและเยาวชน เพราะคนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดการขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ให้ภาคส่วนอินทรีย์เติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป” นางสาวสุทัศนีย์กล่าว

ปั้นเด็กไทยหัวใจอินทรีย์ !!!

น.ส.สุทัศนีย์กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการตระหนักรับรู้คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการทำอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพราะแนวโน้มการบริโภคอาหารปลอดสารพิษมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเป็นกระแสโลกที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้น และไทยเองก็มีนโยบายในการเป็นครัวของโลกและเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย โดยกรมฯ ได้ผลักดันให้มีการเพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์เป็น 6 แสนไร่ มีเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 3 หมื่นรายภายในปี 2564

ปั้นเด็กไทยหัวใจอินทรีย์ !!!

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นสถานศึกษาที่ดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีการศึกษา  2557 มีโรงเรียนใหม่เกิดขึ้น จํานวน 18 แห่ง ทําให้มีโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวน ชายแดน รวมจํานวนทั้งสิ้น 196 แห่ง ประกอบด้วย กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 1 จํานวน 43 แห่ง กองบังคับการตํารวจตระเวน ชายแดน ภาค 2 จํานวน 45 แห่ง กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 จํานวน 67 แห่ง และกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 4 จํานวน 41 แห่ง

เกษตรอินทรีย์,โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน,กรมการค้าภายใน,กระทรวงพาณิชย์

“กรมการค้าภายใน”จับมือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจัดกิจกรรม”เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง”สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์

            10  สิงหาคม  2561″กรมการค้าภายใน”จับมือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจัดกิจกรรม“เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง”สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ เติบโตอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน ประเดิมกาญจนบุรี ขยายผล ทั่วประเทศ

น.ส.สุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนขายแดน จัดกิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” ขึ้น โดยจัดที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแห่งแรก หวังส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เยาวชนไทยได้ตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการทำเกษตรอินทรีย์ และตระหนักถึงโทษภัยจากการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร

ปั้นเด็กไทยหัวใจอินทรีย์ !!!

ทั้งนี้กรม ฯ คาดหวังว่าเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่มีทั้งสิ้นจำนวน 160 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 เหล่านี้ส่วนหนึ่งจะเกิดแรงบันดาลใจในการทำเกษตรอินทรีย์ หรือมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยในอนาคต หรือนำความรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปบอกต่อให้บุคคลอื่นหรือครอบครัว เพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น

ปั้นเด็กไทยหัวใจอินทรีย์ !!!

 

สำหรับกิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” นี้จะเริ่มสอนเด็กให้รู้จักเกษตรอินทรีย์อย่างง่าย ๆ รู้จักการเลี้ยงไส้เดือนคอนโด ความแตกต่าง และประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ และโทษของการใช้สารพิษ การต่อยอด และการสร้างรายได้จากเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการแข่งขันทำอาหารจากผักอินทรีย์ที่ปลูกในบริเวณโรงเรียนอย่างง่าย โดยเชฟชื่อดัง อย่าง เนตรอำไพ สาระโกเศศ ที่จะมาสอนเด็กๆให้ทำอาหารเมนูง่ายๆ เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าเกษตรอินทรีย์เป้นเรื่องใกล้ตัว อันสอดรับกับยุทธศาสตร์ของกรมการค้าภายในยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่ต้องการสร้างการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน

 

ปั้นเด็กไทยหัวใจอินทรีย์ !!!

 

ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงประโยชน์ของการทำเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เกิดความเชื่อมั่น และกระตุ้นการบริโภค  และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความเข้าใจเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้อง ตลอดจนสร้างคนรุ่นใหม่ๆ เข้าสู่วงการเกษตรอินทรีย์ให้ได้เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายที่เด็กและเยาวชน เพราะคนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดการขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ให้ภาคส่วนอินทรีย์เติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป” นางสาวสุทัศนีย์กล่าว

 

ปั้นเด็กไทยหัวใจอินทรีย์ !!!

 

น.ส.สุทัศนีย์กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการตระหนักรับรู้คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการทำอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพราะแนวโน้มการบริโภคอาหารปลอดสารพิษมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเป็นกระแสโลกที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้น และไทยเองก็มีนโยบายในการเป็นครัวของโลกและเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย โดยกรมฯ ได้ผลักดันให้มีการเพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์เป็น 6 แสนไร่ มีเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 3 หมื่นรายภายในปี 2564

 

ปั้นเด็กไทยหัวใจอินทรีย์ !!!

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นสถานศึกษาที่ดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีการศึกษา  2557 มีโรงเรียนใหม่เกิดขึ้น จํานวน 18 แห่ง ทําให้มีโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวน ชายแดน รวมจํานวนทั้งสิ้น 196 แห่ง ประกอบด้วย กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 1 จํานวน 43 แห่ง กองบังคับการตํารวจตระเวน ชายแดน ภาค 2 จํานวน 45 แห่ง กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 จํานวน 67 แห่ง และกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 4 จํานวน 41 แห่ง

 

ปั้นเด็กไทยหัวใจอินทรีย์ !!!

 

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์