กลุ่มวังขนาย ร่วมแสดงความยินดีกับชาวไร่อ้อยดีเด่น ประจำปี 2561

 

  กลุ่มวังขนาย ร่วมแสดงความยินดีกับชาวไร่อ้อยดีเด่น ประจำปี 2561สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กำหนดมอบรางวัลให้แก่ชาวไร่อ้อยดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติชาวไร่อ้อยที่มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงคุณภาพอ้อยอย่างต่อเนื่อง

มีผลงานดีเด่นโดยเน้นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
ด้านการจัดการพันธุ์อ้อยด้านการจัดการน้ำและด้านการจัดการดินและปุ๋ยมีการบริหารจัดการไร่อ้อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นชาวไร่อ้อยตัวอย่างในการผลิตอ้อยตลอดจนเป็นชาวไร่อ้อยดีเด่นของสถาบันชาวไร่อ้อยต่างๆ ทั่วประเทศ

พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานของชาวไร่อ้อยดีเด่น เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ชาวไร่อ้อยโดยทั่วไป ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการปลูกอ้อย ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมีความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกต่อไป

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 คุณธัญรักษ์ ณ วังขนาย
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่ม วังขนาย ร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยของกลุ่มวังขนาย จำนวน 9
คน ที่เข้ารับรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่น ประจำปี 2561 ณ ห้องแกรนด์
ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
ซึ่งเกษตรกรชาวไร่อ้อยของกลุ่มวังขนายที่เข้ารับรางวัล
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ชาวไร่อ้อยของโรงงานน้ำตาลอุตสาหกรรมอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ได้แก่
1. คุณสมสี  อุ่นคำ รางวัลชนะเลิศ
ประเภทชาวไร่อ้อยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

2. คุณสมศักดิ์ บูรณะสุวรรณ รางวัลชนะเลิศ
ประเภทชาวไร่ที่มีการบริหารจัดการพันธุ์อ้อย พื้นที่ปลูกตั้งแต่ 200
ไร่ขึ้นไป
3. คุณเฉลียว พักเรือนดี รางวัลรองชนะเลิศ
ประเภทชาวไร่ที่มีการบริหารจัดการพันธุ์อ้อย พื้นที่ปลูกตั้งแต่ 60 – 199
ไร่
4. คุณสุเทพ  กองม่วง รางวัลรองชนะเลิศ
ประเภทชาวไร่ที่มีการบริหารจัดการพันธุ์อ้อย พื้นที่ปลูกตั้งแต่ 1 – 59 ไร่
5. คุณชัยรัตน์ ดาบธรรม รางวัลรองชนะเลิศ
ประเภทชาวไร่ที่มีการจัดการดินและปุ๋ย พื้นที่ปลูกตั้งแต่ 200 ไร่ขึ้นไป
ชาวไร่อ้อยของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลที.เอ็น. จ.ลพบุรี ได้แก่
1. คุณศักดา  ภุมรินทร์ รางวัลชนะเลิศ
ประเภทชาวไร่อ้อยที่มีการบริหารจัดการไร่อ้อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ปลูกอ้อยตั้งแต่ 200 ไร่ขึ้นไป
2. คุณสมบัติ  ปานโพธิ์
รางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นของสมาคมชาวไร่อ้อยลพบุรี
ชาวไร่อ้อยของโรงงานน้ำตาลวังขนาย จ.มหาสารคาม ได้แก่
1. คุณฉัตรมงคล  กล้วยภักดี
รางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นของสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดมหาสารคาม
ชาวไร่อ้อยของโรงงานน้ำตาลราชสีมา จ.นครราชสีมา ได้แก่
1. คุณสมชัย  เจริญวิภารัตน์
รางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นของสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้