กลุ่มพิเศษแห่ลงทะเบียนบัตรคนจน

คนพิการ-คนแก่ทะลัก 1.19 ล้านคน คลังจ่อปรับสิทธิลดเหลื่อมล้ำ นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืนในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 60 ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 10 องค์กร เพื่อร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 1.19 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ประมาณ 300,000 คน และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 60 ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 10 องค์กร เพื่อร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 1.19 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ประมาณ 300,000 คน และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 60 กว่า 600,000 คน โดยผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยังสามารถลงทะเบียนถึงวันที่ 31 ก.ค.61 ทั้งนี้

ทั้งนี้ หลังจากคัดกรองผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว กระทรวงการคลังจะเร่งออกบัตรสวัสดิการให้ผู้มีสิทธิ เพื่อใช้รับสวัสดิการตามที่ภาครัฐกำหนดต่อไป ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้รับงบประมาณเพื่อเตรียมจัดทำบัตรแล้ว โดยต้องพิจารณารูปแบบการใช้บัตรสวัสดิการให้มีความเหมาะสมเพื่อให้ได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกัน สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 60 มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 14.2 ล้านคน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 11.46 ล้านคน ปัจจุบันมีผู้รับบัตรไปแล้ว 11.1 ล้านคน คิดเป็น 96% ของผู้ผ่านคุณสมบัติ ในจำนวนนี้มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์เส้นความยากจน 8.4 ล้านคน ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนอยู่ในวัยแรงงาน 7.8 ล้านคน และเป็นผู้สูงอายุ 3.6 ล้านคน ส่วนอาชีพของผู้ลงทะเบียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ใช่เกษตรกรรวมถึงคนว่างงาน 7.5 ล้านคน และประกอบอาชีพเกษตรกร 4 ล้านคน โดยใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60-30 มิ.ย.61 ประมาณ 31,200 ล้านบาท รวมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ลงทะเบียนแล้ว 8.2 ล้านคน โดยมีผู้ประสงค์ต้องการฝึกทักษะอาชีพกว่า 4.1 ล้านคน ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลที่ได้มาประมวลผล ส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพตามความเหมาะสมต่อไป

 

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์