มกอช.ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับผลิตสินค้าฮาลาลไทยสู่เวทีโลก

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านความร่วมมือระบบงานสินค้าฮาลาล (Halal Accredition) กับ Mr.Ahmed Al-Motiri Director General หน่วยรับรองรองระบบงานของกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ (Accreditation Center : GAC) ในการประชุม APLAC/PAC General Assembly Meeting, Kyoto International conference center ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการตรวจประเมินรับรองระบบงานในขอบข่ายสินค้าฮาลาล รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การสัมมนา ฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อมูลทางเทคนิคด้านการรับรองระบบงานฮาลาล ตลอดจนแลกเปลี่ยนและให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคตามความต้องการของแต่ละฝ่าย

เพื่อให้ตรวจประเมินการรับรองระบบงานฮาลาล ความร่วมมือเป็นการสร้างเครือข่ายในการรับรองระบบงานสินค้าฮาลาล และสร้างความมั่นใจให้ประเทศผู้นำเข้าสินค้าฮาลาลจากประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศกลุ่มอ่าวอาหรับซึ่งจะเป็นช่องทางที่ช่วยให้สินค้าฮาลาลของไทยขยายตลาดได้เพิ่มมากขึ้น