พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง “สศก. กับ มก.”

 
 

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก. เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. และ ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มก. เป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถในด้านวิชาการทางการเกษตร และร่วมกันสร้างผลงานทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ วิจัยและการพยากรณ์ทางการเกษตรระหว่างบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน นำไปสู่การวางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาการเกษตรของไทยร่วมกัน 

ทั้งนี้ นายภูมิศักดิ์ ราศรี  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  เปิดเผยร่วมกันถึงการวิเคราะห์ผลกระทบตลาดดิจิทัลที่มีต่อภาคเกษตรว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการสื่อสารดิจิทัล มีบทบาทสำคัญมากขึ้น สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทำให้ผู้คนติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจการค้า เพราะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งข้อมูลจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ได้รายงานสถิติเกี่ยวกับสถิติดัชนีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศต่างๆ  176 ประเทศทั่วโลก ประจำปี  2560 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 78 ของโลก