ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2560 สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย 27มีนาคม 2561

     

ผลการเลือกตั้งให้นายถวิล สุวรรณมณี เป็นนายก #สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย โดยมี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ณห้องประชุม ธีระสูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร