บ้านหนองพยอม” รวมกลุ่มอาชีพเสริม สร้างรายได้กว่า 2.4 แสนต่อปี

ชุมชนบ้านหนองพยอม อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ผนึกความเข้มแข็งรวมกลุ่มสร้างอาชีพและรายได้เสริม ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชน บ้านหนองพยอม จ.นครราชสีมา” โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ที่มุ่งมั่นสร้างชุมชนยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้
นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจครบวงจรส่งออกโคราชและครบวงจรไก่อีสาน ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทของภาคธุรกิจในการมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน จึงได้ดำเนินโครงการ “ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชน บ้านหนองพยอม จ.นครราชสีมา” มาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการรวมกลุ่มกันของชาวชุมชนบ้านหนองพยอม ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และพร้อมพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ชาวชุมชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากอาชีพทำการเกษตรที่เป็นอาชีพหลัก
โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จ. นครราชสีมา ของซีพีเอฟ เข้าไปดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งชุมชนมีการตั้งกลุ่มเพื่อทำอาชีพเสริม โดยมีพนักงานของซีพีเอฟเข้าไปให้ความรู้ อาทิ การทำอาหาร ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยที่ถูกต้องในกระบวนการผลิตสินค้ากลุ่มอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่เป็นน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งกระจายสินค้าของชุมชน ทำให้ชุมชนมีความมั่นใจในการผลิตสินค้าว่ามีช่องทางจำหน่าย นอกจากนี้ ได้เข้าไปปรับปรุงระบบประปาชุมชนที่ทรุดโทรมและเสื่อมสภาพ เพื่อให้มีน้ำประปาที่ใสสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค
ล่าสุด เมื่อปี 2560 ซึ่งเป็นช่วงต่อยอดของโครงการฯ ซีพีเอฟใช้ขีดความสามารถขององค์กรในการเป็นธุรกิจอาหาร จัดทำโครงการพัฒนาขนมไทยพื้นบ้าน เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดเป็นอาชีพถาวรของชาวชุมชน โดยเข้าไปพัฒนา ให้คำแนะนำ ให้การสนับสนุนยกระดับการทำขนมไทยจนสามารถขายให้แก่นอกชุมชน ขายให้โรงงาน ใช้รับรองแขกหรือลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ทำให้คนในชุมชนกลุ่มทำขนมไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20,000 บาทต่อเดือน หรือไม่ต่ำกว่า240,000 บาท ต่อปี

นางปราณีต พันธ์สระน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ชาวบ้านหนองพยอมได้รับโอกาสที่ดี จากการที่ซีพีเอฟเข้ามาส่งเสริมการรวมกลุ่มกันเพื่อทำอาชีพเสริม อาทิ กลุ่มทำขนมไทย กลุ่มจักสาน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ครัวเรือนมีความเป็นอยู่และมีความสุขมากขึ้น เกิดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้านที่ว่างงานมีงานทำ มีรายได้ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ จากแต่ก่อนที่ชาวชุมชนอาศัยรายได้จากการทำการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองพยอม ยังเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่น และหน่วยงาน เข้ามาศึกษาดูงานอีกด้วย
“แต่ก่อนคนในชุมชนมีรายได้ที่มาจากผลผลิตทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว หลังจากที่ซีพีเอฟเข้ามาส่งเสริมให้มีอาชีพเสริม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของระบบน้ำประปา มีระบบกรองน้ำ ทำให้คนในชุมชนได้ใช้น้ำที่ใสสะอาด ดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของชุมชน ถือว่าชุมชนบ้านหนองพยอมได้รับโอกาสที่ดี” ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านหนองพยอมกล่าว
ทั้งนี้ ซีพีเอฟดำเนินทิศทางกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ภายใต้ 3เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่” ซึ่งโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชน บ้านหนองพยอม จ.นครราชสีมา เป็นโครงการในเสาหลักด้าน “สังคมพึ่งตน” ที่เน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน ทั้งการพัฒนารายได้เพิ่มขึ้น การจัดหาสวัสดิการให้แก่คนในชุมชน และพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

ที่มา: เกษตร1009