SIMA ASEAN จัดงานยิ่งใหญ่ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ยุค 4.0

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน แมเนจเม้นท์ จํากัด COMEXPOSIUM และ Axema ประเทศฝรั่งเศส จัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าและการประชุม เพืออุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ครั้งที่4 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร3-4 ศูนย์แสดงสินค้าการประชุมอิมแพ็ค และบริเวณริมทะเลสาบ เมืองทองธานี โดยรวบรวมกว่า 300 บริษัทจากไทย และต่างประเทศ ร่วมแสดงสินค้าภายในงาน มุ่งเน้น
เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ยุคประเทศไทย 4.0 พัฒนาให้เกษตรกรทุกคนเป็ น Smart Farmer คาดมีผู้เข้าชมงานกว่า 9,000 รายจากทั่วภูมิภาค ด้วยสัดส่วนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี อีกทั้งความต้องการในการใช้ทรัพยากรนํ้า และอาหารจะพุ่งสูงขึ้น จึงต้องหาทางแก้ปัญหา โดยพึ่งพาเทคโนโลยีอิมแพ็คจึงขานรับนโยบายประเทศไทย 4.0 เศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว งาน SIMA ASEAN Thailand 2018 จึงเป็นแพลตฟอร์มสําคัญที่เชื่อมโยงทั้งผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกรมารวมกันไว้ในงานเดียว

มร. ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด เผยว่า อิมแพ็คยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุนเป็ นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน SIMA ASEAN มาอย่างต่อเนื่อง โดยงาน SIMA ASEAN Thailand 2018จัดต่อเนืองมาเป็ นปี ที 4 และเพือเป็นการอุ่นเครืองในอุตสาหกรรมการเกษตร
SIMA ASEAN Thailand 2018 ยังคงมีวัตถุประสงค์เพือจัดแสดงเทคโนโลยี เครืองจักรกลการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร ปัจจัยการผลิตทั่งในส่วนของอุตสาหกรรมการเกษตร จาก 300 บริษัทชันนําทั่งในประเทศ และต่างประเทศอย่างครบวงจร เพื่อผลักดันเกษตรกร ได้เข้าถึงข้อมูล และเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะสามารถนําไปใช้ในการทํางานจริงได้และนักธุรกิจการเกษตร จะได้พบผู้ซื่อที่มีศักยภาพจากทั่วภูมิภาคเพือเจรจาธุรกิจ รวมทั่งมีการจัดการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรและสร้ างโอกาสในการขยายเครือข่ายธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั่งจัดโซนพิเศษAgri-Tech Zone เพือจัดแสดงนวัตกรรมเพือการเกษตรโดยเฉพาะ เช่น แอพพลิเคชั่น โดรน เทคโนโลยีสําหรับโรงเรือน เป็นต้น และอีกโซนหนึ่งคือ Thai Agri Focus Zone เพือรวบรวมสินค้าแบรนด์ไทย ที่ผลิตด้วยภูมิปัญญา
ของคนไทย เป็ นการเปิ ดโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการที่ที่ต้องการเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อจากทั่วภูมิภาค