การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561โดยมี นายถวิล สุวรรณมณี นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร/ที่ปรึกษา/สมาชิกสามัญ สื่อมวลชนสายเกษตร และสายอาชีพ เข้าร่วม รับฟังการสรุปแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์