มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย
วันที่ 14 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาเกษตรศาสตร์