โครงการขับขี่ปลอดภัยกับฟอร์ดเรนเจอร์

กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี วันที่1-2 ตุลาคม 2559
ในนามสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานฟอร์ด ประเทศไทย
ทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางในครี้งนี้