Home เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

by massku

ดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่

ที่ตั้ง
สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย
อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0-2940-5425-6
แฟกซ์ : 0-2940-5426
มือถือ : 08-6340-1713
อีเมล์ : massku2013@gmail.com

แผนที่สมาคม